0  0,00

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Afwijkend hiervan bedraagt de herroepingstermijn in het geval van een bestelling op proef (bestelling op zicht) 14 dagen vanaf de dag dat het artikel is geaccepteerd. De acceptatie kan binnen een termijn van 14 dagen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of e-mail) bij ons ongedaan worden gemaakt. Verder is de acceptatie een feit, wanneer u de aan u geleverde artikelen niet binnen een termijn van 14 dagen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of e-mail) bij ons afwijst. De acceptatietermijn begint op de dag na de levering van het artikel bij u.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AM Quality GmbH, Wolfsstraße 6-14, 50667 Köln, Deutschland, Tel.: +49 221 98657171, Fax: +49 2831 9274982, E-Mail: info@am-qualitatsmatratzen.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

AM Quality GmbH
Wolfsstraße 6-14
50667 Köln
Deutschland

Fax: +49 2831 9274982
E-Mail: info@am-qualitatsmatratzen.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

C. 100 Dagen / Nachten proefslapen en tevredenheidsgarantie

Het wettelijke herroepingsrecht wordt niet beperkt door de 100 dagen proefslapen en de tevredenheidsgarantie.

Het proefslapen en de tevredenheidsgarantie worden als volgt gedefinieerd: Consumenten hebben het recht om binnen 100 dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor doeleinden die voornamelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

De termijn bedraagt 100 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw product in het kader van het proefslapen of de tevredenheidsgarantie terug te sturen, moet u ons (AM Quality GmbH, Wolfsstraße 6-14, 50667 Keulen, Duitsland, Tel .: 0221-98657178, Fax: 02831-9274982, E-mail: info@am-qualitatsmatratzen.nl) op de hoogte brengen van uw beslissing middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail). Dit vereist geen specifieke vorm.

Om de termijn te behouden, volstaat het dat u de mededeling over de terugzending in het kader van het proefslapen / de tevredenheidsgarantie vóór het verstrijken van de termijn verstuurt.

Gevolgen als u gebruikmaakt van het proefslapen of de tevredenheidsgarantie

De gevolgen zijn hetzelfde als “Gevolgen van herroeping” onder A. (zie hierboven).

0
0
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leegTerug naar Shop
Calculate Shipping